Min faglige blogg

Måned: mars 2021

Hvilke bærekraftsmål har størst relevans for Varnergruppen?

I dette blogg innlegget skal jeg legge føring på hvilke FNs bærekraftsmål som er mest relevant med tanke på Varner gruppen som et av Europas største tekstilkonsern innenfor mote og design.  

Ut ifra FNs 17 bærekraftsmål mener jeg at noen utvalgte er relevante for tekstilkonsernet. Bærekraftsmål 8 som omhandler anstendig arbeid og økonomisk vekst som blant annet omhandler det å skape trygge og gode arbeidsplasser. For å nettopp skape dette vil konsernet dra fordel av å gi sine ansatte en lønn som står til jobben de utfører. Det medfører gode arbeidsplasser med tanke på at de beholder sine trofaste ansatte da de føler seg godt ivaretatt innenfor konsernet. Varner gruppen jobber mot å kunne opprettholde den økonomiske veksten basert på sin bærekraftige utvikling. Det skjer blant annet gjennom produksjonen av Varners tekstilprodukter som foregår i India, Vietnam og Bangladesh. Her blir det gjort grundige vurderinger før noe gjøres med tanke på at bærekraft er i et stort fokus for konsernet. 

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, tre, natur

Automatisk generert beskrivelse

Bilde hentet fra Unsplash, Foto «Jon Flobrant»

Bærekraftsmål 12 som omhandler Ansvarlig forbruk og produksjon vil være relevant med tanke på at Varner gruppen er et tekstilkonsern og produserer dermed tekstiler. Tekstiler og klesproduksjon generelt har store klimautslipp som gjør dette bærekrafts målet relevant for Varner gruppen. 

Varner som et stort tekstilkonsern ønsker å minske ressursbruken og klimautslippene i dems produksjonsprosess. De gjør ulike tiltak som skal begrense utslipp og prøver å lage en ordning rundt gjenbruk av tekstiler som kan gjøres til nye produkter. Som igjen medfører mindre produksjon av nye tekstiler hvor konsernet kan dra nytte av brukte tekstiler som de gjenvinner til nye produkter gjennom sin bærekraftige utviklingsprosess. 

Delmål 12.5 beskriver innen 2030 så skal avfallsmengden betydelig reduseres, gjennom forebygging, gjenvinning og ombruk. Varner ønsker å unngå et bruk & kast samfunn innenfor kles bransjen som dem driver stort med. Det handler om å forlenge levetiden på klærne ved at de får et nytt liv gjennom re-produksjon av gamle og brukte tekstiler. Dette øker igjen den økonomiske veksten til Varner i form av at avfallsmengden reduseres betraktelig og de bruker mindre ressurser på å om å produsere produkter til nye og moderne klær. Kundene blir stadig mer opptatt av å kjøpe klær som re-produsert og gjenvunnet på bærekraftige løsninger. 

Delmål 12.8 viser til innen 2030 skal man sikre at alle mennesker i hele verden har relevant informasjon og forståelse innen bærekraftig utvikling (FN sambandet, bærekraftsmål 12, delmål 12.5 og 12.8). Varner vil kunne dra en stor fordel av dette med tanke på at fler og fler bruker bærekraftige selskaper og ønsker å være med som en del av bærekraftige utviklingen. Varner jobber sterkt mot bærekraftig utvikling som kunder og potensielle kunder i fremtiden vil legge mer og mer vekt på som medfører langsiktig økonomisk vekst for tekstil konsernet basert på gode tiltak de iverksetter underveis i sin utviklingsprosess. 

Til slutt vil jeg nevne bærekraftmål 6 som omhandler rent vann og gode sanitetsforhold med tanke på at Varner som tekstilkonsern er bruker av store mengder vann under sin produksjonsprosess. Tekstil og kles produksjon trenger store mengder vann ved sin produksjonsprosess som gjør at Varner som tekstilkonsern jobber med å minske bruken av vann. Det finnes mye kjemikalier i vannet som avgir utslipp som Varner jobber med å minske, for at mennesker som bor i nærområdet hvor produksjonen foregår skal få rent, trygt og godt vann på lik linje med andre som bor i andre områder.  

Kilder: 

FN Sambandet. 08.01.2021 (Hentet 15.03.2021)

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

FN Sambandet. Bærekraftmål, «anstendig arbeid og økonomisk vekst» (Hentet 15.03.2021)

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/anstendig-arbeid-og-oekonomisk-vekst

FN Sambandet. Bærekraftsmål «ansvarlig forbruk og produksjon» (Hentet 15.03.2021)

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/ansvarlig-forbruk-og-produksjon
https://unsplash.com/photos/v1eV6HUdcIE

Hvordan er forholdet mellom Varnergruppen, Grønn vekst og Strategitrappa?

Etter å ha kommet godt i gang med del 2 av kurset innenfor Digital Markedsføring har jeg fått god innføring om Grønn vekst og strategitrappa. I dette blogginnlegget skal jeg vurdere Varnergruppen opp imot strategitrappa for grønn vekst i forhold til konsernet som helhet og mine egne refleksjoner rundt det store motekonsernet. 

Strategitrappa baserer seg på 6 ulike trinn, jeg skal gå igjennom alle trinnene i forhold til Varnergruppen. 

Første steget handler om de utvendige faktorene som vil si det som syntes for allmenheten med tanke på bedriftens miljøprofil. Varner gruppen som et av Europas største motekonsern innen tekstil ser jeg tydelig at det er et konsern som ønsker å fokusere på bærekraft og utvikling. På sin egen nettside har de egen fane for bærekraft og deres utvikling rundt dette området. Jeg ser helt klart at konsernet tar og har tatt samfunnsansvar i form av miljø ansvar og klima endringer ved produksjon som er med på å kunne bidra til et bærekraftig samfunn.

Neste steg i strategitrappa er hus rengjøring som omhandler det å rydde opp internt i virksomheten/konsernet. Ulike tiltak som vil være sentralt her er å gjenbruk, resirkulere, mer bærekraftig transportsystem, redusere avfall og utslipp. Varner gruppen har en rekke ulike konsepter, blant annet Cubus. I forhold til gjenbruk vil det være tiltak som kan iverksettes i form av å ha en «gjenbruksdunk» i butikkene hvor kunder kan resirkulere sine plagg. Ved levering av klær til gjenbruk kunne det vært laget et rabattsystem på nye produkter. Dette vil medføre et mindre «bruk og kast» samfunn som vil gjøre Varner gruppen og Cubus konseptet mer bærekraftig. Samtidig ser man at konseptet fokuserer på bærekraft i form av gjenbruk som gjør posisjonen enda sterkere i samfunnet. 

Neste steg som befinner seg midt i den grønne strategitrappa er leverandørkrav, denne omhandler det å kjøpe mindre, men gjøre bedre kjøp fra bedre leverandører. For Varner gruppen sin del vil det være viktig å ha gode samarbeidsforhold med sine leverandører og påse at de oppnår de grønne kravene som konsernet har satt som mål. Dette vil være viktig for å kunne oppnå bærekraftig utvikling med tiden som kommer. 

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

Bilde hentet fra Video: Lederens vektøykasse: Fra grønnvasking til grønn vekst, Per Espen Stoknes

Det fjerde steget omhandler driftsomlegging som vil si å utvikle bedre styringssystemer og erstatte ressursbruk med informasjon. Varner gruppen som et enormt stort konsern med mange ansatte vil det omhandle å få videre drift i retning bærekraft noe de er på god vei til selv om de har mye å lære. Varner gruppen setter seg store mål og jobber mot disse ved hjelp av teknologi og nykommene informasjon som stadig kommer inn og blir utviklet på ulike sett og vis. 

Steg fem handler om produktportefølje som vil si omlegging av produkt/tjenesteportefølje til «grønt», som for eksempel emballasje og fornye design. Varner gruppen har produkter med «Svanemerket» som indikerer miljøbevisste produkter. Dette var noe Varner lanserte ved sine produkter allerede i 2015 (Varner bærekraft, 2021). 

Det siste steget i strategitrappa for grønn vekst har vi forretningsmodell som omhandler det å fokusere på bærekraft og bærekraftig utvikling gjennom hele selskapet eller bedriften. For Varner gruppen så er bærekraft godt integrert i konsernet og de jobber for å stadig utvikle en mer bærekraftig produksjonsprosess som igjen vil medføre økonomisk vekst og mer miljøbevisste produkter på lengre sikt. 

Fra et bærekraftig perspektiv er Varner gruppen et tekstilkonsern som har bærekraftig utvikling i hovedfokus. De jobber mot langsiktige mål og ønsker å skape en mer bærekraftig produksjonsprosess som medfører mer bærekraftige produkter med tiden som kommer.  

Kilder:

Nygaard, Arne. (2019): Grønn markedsføringsledelse: Om bærekraftig entreprenørskap, strategi og markedsføring.Bergen: Fagbokforlaget

Lederens verktøykasse: Fra grønnvasking til grønn vekst, Per Espen Stoknes

Varnergruppen.no

https://varner.com/no/sustainability/partners_no/